องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่   
     
              

 หน้าหลัก
 ประวัติและข้อมูลทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 โครงสร้างการบริหาร
 อำนาจและหน้าที่ของอบต.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ติดต่อเรา
  รายนามคณะผู้บริหาร
  รายนามสมาชิกสภา
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  ส่วนศึกษาฯ
 ข่าวกิจกรรม
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 สถานที่ท่องเที่ยว
 สินค้า OTOP
 เอกสารเผยแพร่
 ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลาง
 แผนพัฒนา 3 ปี
 แผนการดำเนินงาน
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 งานภาษีออนไลน์
 กระดานข่าว
 แจ้งเรื่องร้องเรียน
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ไอพี :  54.145.83.79
ออนไลน์ :  3 คน
เข้าชมวันนี้ :  319 คน
ทั้งหมด :  547,875 คน
เริ่มนับสถิติวันที่ 01/09/2552
 
 ที่ว่าการอำเภอแม่วาง
 ปศุสัตว์อำเภอแม่วาง
 สำนักงานที่ดินสาขาแม่แจ่ม
 อบต.กองแขก
 อบต.ช่างเคิ่ง
 อบต.บ้านทับ
 อบต.ปางหินฝน
 อบต.แม่นาจร
 อบต.แม่ศึก
 เทศบาลตำบลท่าผา
 เทศบาลตำบลแม่แจ่ม
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
????????????????????????????????
???????????????????????
???????? ?.?.?.
????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????
????????????????
?????????????
กองทุน สปสช.
 ดูทั้งหมด  หน้าแรก


ขายพัสดุของทรงราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทุ่งยาวหมู่ที่ ๑ - บ้านแม่
ประกาศประกวดราคาจ้าง ประจำปี 2561
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น


นายอุดร ปิโย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง
สายตรงนายกองค์การบริหารส่วน
นางชนิกา พิทาคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง
สายตรงปลัดองค์การบริหารส่วน
 พรบ.กระจายอำนาจฯ
 พรบ.บริหารบุคคล
 พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒
 พระราชบัญญัติเทศบาล
คู่มือมาตรฐานบริการ อปท.
 คู่มือการจัดตั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น
 คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคก์ รปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP
 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ
 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น
 คู่มือการใช้งานระบบ e-Plan
 คู่มือการใช้งานระบบ Info
 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือการใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 คู่มือประชาชนสำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของ อปท
 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 ลงนามถวายพระพร ฯ
ลิขสิทธิ์ © 2018 องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง
120 หมู่ 6 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่, 50270 หมายเลขโทรศัพท์ 053-485199
อีเมล์ changkerng@gmail.com
ขอบคุณ FreeWebSubmission.com